ក្រុមការងារ អឹមហ្វាន់ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចក្នុងការសន្ទនាជាមួយអ្នក

មជ្ឈមណ្ឌលបើកដំណើរការចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក ដល់ 9:00 យប់តាមពេលវេលាក្នុងប្រទេសថៃ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ


វាយបញ្ជូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមដើម្បីទំនាក់ទំនងអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន

គម្រោងអឹមហ្វាន់ៈដើម្បីពលករ ចំណាកស្រុក


ការស្នើសុំសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើង

សេវាកម្មសម្រាប់អ្នក


ពិភាក្សាផែនការសុខភាព

ពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងគោលនយោបាយរបស់គម្រោង អឹមហ្វាន់

របៀបដំណើរការ

ស្វែងយល់ពីគម្រោង អឹមហ្វាន់

យើងនិយាយភាសារបស់អ្នក

ក្រុមការងារយើងនិយាយភាសា ភូមា ការេន ថៃ និង អង់គ្លេស

ទាក់ទងយើងថ្ងៃនេះ

តើអ្នកត្រៀមខ្លួនជជែកជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានយើងហើយឬនៅ?

តោះចាប់ផ្តើម

ស្នើសុំការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ